1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

ÄNDAMÅL
Uppmärksamhet på förfrågningar relaterade till tillhandahållande av tjänster och efterlevnad av avtalsenliga för- och avtalsförpliktelser.
LIGITIMERING
Samtycke från den berörda parten, kontrakt.
MOTTAGARE
Socialdek Networking, SL-administrationer och offentliga organ för att fullgöra de skyldigheter som Socialdek Networking SL kräver direkt. Leverantörer eller underleverantörer för tillhandahållande av den avtalade tjänsten vid behov.
INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
De genomförs inte, såvida inte den berörda parten uttryckligen har gett sitt samtycke efter att ha informerats om de eventuella riskerna för honom av nämnda överföringar på grund av avsaknad av ett beslut om adekvat och tillräckliga garantier.
RÄTTIGHETER
Få åtkomst till, korrigera och ta bort data samt andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen.
YTTERLIGARE INFORMATION
Se den kompletterande och detaljerade informationen om dataskydd.
ANSVARIG
SOCIALDEK NETWORKING, SL

2. YTTERLIGARE INFORMATION

Socialdek Networking SL har i sitt åtagande att skydda sina kunders personuppgifter och som den största garantin för deras integritet gjort en granskning av alla sina affärsprocesser och särskilt de som involverar behandling av personuppgifter och anpassat dem till de nya kraven i gemenskapsbestämmelserna, den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD), genomförande av lämpliga säkerhetsåtgärder baserade på resultaten som erhållits från den genomförda riskanalysen och har uppdaterat sin integritetspolicy och juridiska meddelande.

Portalen kan vara värd för bloggar, forum och andra applikationer eller sociala nätverkstjänster för att underlätta utbyte av kunskap och innehåll. All personlig information som tillhandahålls av användaren kan delas med andra användare av den tjänsten, om vilka Socialdek Networking SL den har ingen kontroll.

För teknisk säkerhet och systemdiagnostik, på ett anonymiserat eller pseudonymiserat sätt, Socialdek Networking SL du kommer att kunna registrera IP-adressen (identifikationsnummer för enhetens internetåtkomst, vilket gör att enheter, system och servrar kan känna igen och kommunicera med varandra). Denna information kan också användas för analytiska ändamål för webbprestanda.

I enlighet med bestämmelserna i tillämpliga regler för skydd av personuppgifter, är användaren och / eller klienten av Socialdek Networking SL informeras om följande:

 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

En liten uppskattning är viktig, därför bör du veta att det skulle vara all information relaterad till en person som tillhandahåller oss när du besöker vår webbplats, i vårt fall namn, e-post och sociala medieprofiler och om du köper en produkt som kräver en faktura, vi kommer att begära en fullständig adress, namn, efternamn och ID eller CIF.

Dessutom, när du besöker vår webbplats lagras viss information automatiskt av tekniska skäl, till exempel den IP-adress som tilldelats av din Internetaccessleverantör.

 1. Syfte, legitimering, insamlade data, samtycke till behandling och minderåriga.

Som anges i reglerna informeras ANVÄNDAREN om att genom kontaktformuläret eller prenumerationerna samlas in data, som lagras i en fil, med det enda syftet att skicka elektronisk kommunikation, såsom: bulletiner (nyhetsbrev), nya poster (inlägg), kommersiella erbjudanden, gratis webbseminarier samt annan kommunikation som Socialdek Networking SL förstår intressant för sina ANVÄNDARE. Fälten markerade som obligatoriska är viktiga för att uppnå det angivna syftet.

På samma sätt kan den uppfylla uppgifterna till de krav som ANVÄNDAREN begär.

Endast ägaren har tillgång till dina data, och under inga omständigheter kommer dessa data att överföras, delas, överföras eller säljas till någon tredje part.

Godkännande av integritetspolicyn, genom det etablerade förfarandet för dubbel opt-in, kommer att förstås för alla ändamål som tillhandahållandet av ANVÄNDARENS UTTRYCKLIGA OCH TILLFÄLLIGA SAMTYCKE till behandlingen av personuppgifter i de villkor som anges i detta dokument samt som den internationella överföringen av data som sker, uteslutande på grund av den fysiska platsen för tjänsteleverantörernas och databehandlarnas anläggningar.

Därför erhålls legitimering genom samtycke som vi kommer att fastställa senare.

I inget fall kommer en annan användning att göras än det syfte för vilket uppgifterna har samlats in, mycket mindre kommer jag att överföra dessa uppgifter till en tredje part.

2.1 MINNER

Om du är över tretton år kan du registrera dig på http://creapublicidadonline.com utan föregående samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Vad händer om du är under 13 år?

I detta fall är ditt föräldrars eller vårdnadshavares samtycke ett obligatoriskt villkor så att vi kan behandla dina personuppgifter

Varning: Om du är under tretton år och du inte har fått dina föräldrars samtycke kan du inte registrera dig på webben, så vi kommer att fortsätta att neka din begäran om vi känner till det.

2.2 LEGITIMERING

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter om användare och / eller klienter av SOCIALDEK NETWORKING SL finns i bokstäverna a), b) och c) i artikel 1 nummer 6 i förordning (EU) 2016/679, 27 april.

Därför har SOCIALDEK NETWORKING SL rätt att utföra behandlingen av personuppgifter på grundval av att:

 • Användaren och / eller klienten har gett sitt uttryckliga samtycke till behandling av sina personuppgifter inom ramen för ett avtals- eller förhandskontrakt för att uppmärksamma deras begäran om information och / eller utförande av tillhandahållandet av tjänsten.
 • Användaren och / eller klienten har gett sitt uttryckliga samtycke till behandlingen av deras geolokaliseringsdata och för sändning och mottagning av ljud och video mellan användare av SOCIALDEK NETWORKING SL-applikationer, när dessa har laddats ner av användarna och de accepterar det. . Om användaren och / eller klienten skickar en inbjudan genom en ansökan från SOCIALDEK NETWORKING SL för att ladda ner applikationen, så att dess godkännande innebär samtycke till de syften som anges i denna punkt, till en minderårig under 16 år, måste han godkänna hans räkning som samma förälder / vårdnadshavare.
 • Användaren och / eller klienten har gett sitt informerade samtycke för sändning av kommersiell kommunikation relaterad till produkter och / eller tjänster från SOCIALDEK NETWORKING SL som kan vara av intresse för användaren och / eller klienten, för installation av övervakningssystem som informerar om surfvanor enligt Cookiepolicyn eller för att skicka nödvändig information via kontaktformulär.

Dessutom informeras användaren och / eller klienten om att det finns juridiska skyldigheter som kräver behandling av personuppgifter, i enlighet med tillhandahållna tjänster.

2.3 KATEGORI AV DATA

Personuppgifterna för användare och / eller klienter från SOCIALDEK NETWORKING SL kan kommuniceras till följande kategorier av intresserade parter:

 • Advokatbyråer med vilka SOCIALDEK NETWORKING SL-koncernföretagen har samarbetsavtal för att möjliggöra genomförande och korrekt uppfyllande av det juridiska rådgivningsavtalet.
 • Byråer som SOCIALDEK NETWORKING SL Group-företag har samarbetsavtal för att möjliggöra genomförande och korrekt fullgörande av kontraktet.
 • Försäkringsenheter med vilka SOCIALDEK NETWORKING SL Group-företag har samarbetsavtal för att möjliggöra genomförande och korrekt uppfyllande av försäkringsavtalet.
 • Nätverk av läkare som SOCIALDEK NETWORKING SL Group-företag har samarbetsavtal för att möjliggöra genomförande och korrekt uppfyllande av konsultavtalet.
 • Finansiella enheter, med vilka SOCIALDEK NETWORKING SL Group-företag har samarbetsavtal för att möjliggöra genomförande och korrekt uppfyllande av försäkringsavtalet.
 • SOCIALDEK NETWORKING SL-koncernen företag själva.
 • IT-tjänsteleverantörer, inklusive "cloud computing" -tjänster.
 • Förvaltningarna och offentliga organen, för att fullgöra skyldigheter som är direkt verkställbara från SOCIALDEK NETWORKING SL och / eller när motsvarande lagligt tillstånd finns.

I vilket fall som helst garanterar SOCIALDEK NETWORKING SL sina användare och / eller kunder konfidentialitet och sekretess för kommunikation, utan att det påverkar eventuella juridiska avlyssningar som, i förekommande fall, kan beställas av behöriga myndigheter för detta ändamål.

2.4 DATABESVARANDETID

De personuppgifter som tillhandahålls kommer att sparas så länge avtalsförhållandet bibehålls; så länge det inte begärs av den berörda parten om det tas bort, förutsatt att det inte finns någon laglig skyldighet att bevara för formulering, utövande och försvar av anspråk eller när dess bevarande krävs för att möjliggöra tillämpningen av fördelar, rabatter eller klienten och därmed kunna hålla dig informerad om kampanjer eller rabatter på våra tjänster eller tredje parter som kan vara av intresse för dig när avtalet med oss ​​har upphört och upp till 5 år senare i de fall där du samtycker till att göra så.

I händelse av att användaren och / eller klienten återkallar sitt samtycke för behandling av sina uppgifter eller utövar rättigheterna till annullering eller radering, kommer deras personuppgifter att förvaras till förfogande för offentliga förvaltningar och domstolar, för uppmärksamheten på de eventuella ansvarsområden som kan uppstå vid behandlingen under deras receptperioder.

 1. ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPNINGSFÖRORDNINGAR

Socialdek Networking SL följer hittills riktlinjerna i organisk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner reglerna för utveckling av nämnda organiska lag och andra gällande regler. och tillämpligt hela tiden, vilket säkerställer korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter.

Från och med maj 2018 kommer vi att styras av de förordningar som kommer att träda i kraft, det vill säga Europeiska unionens allmänna förordning om dataskydd (RGPD).

På samma sätt informerar Socialdek Networking SL att det följer lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel och kommer att begära användarens samtycke för behandlingen av deras e-post för kommersiella ändamål i varje ögonblick.

I enlighet med bestämmelserna i reglerna informerar vi dig om att de tillhandahållna uppgifterna, liksom de data som härrör från din surfning, kan lagras i filerna från Socialdek Networking SL och behandlas för att möta din begäran och upprätthålla förhållandet som finns i de formulär som du prenumererar på.

Dessutom samtycker ANVÄNDAREN till behandlingen av deras data för att på något sätt, inklusive e-post, informera dem om produkter och tjänster från Sociadek Networking SL

Om du inte godkänner behandlingen av sina uppgifter för det syfte som anges ovan kan ANVÄNDAREN utöva sin rätt att motsätta sig behandlingen av deras uppgifter i de villkor som anges senare i avsnittet "Utövande av rättigheter"

 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER.

Socialdek Networking SL informerar dig om att de har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och undvika ändring, förlust och obehörig behandling och / eller åtkomst med hänsyn till teknikens tillstånd, karaktären av lagrade data och de risker som de utsätts för, oavsett om de kommer från mänsklig handling eller från den fysiska eller naturliga miljön. Allt i enlighet med bestämmelserna i RGPD.

På samma sätt har Socialdek Networking SL infört ytterligare åtgärder för att stärka konfidentialiteten och integriteten för informationen i sin organisation. Ständigt upprätthålla övervakning, kontroll och utvärdering av processerna för att säkerställa respekten för dataskyddet.

 1. ÖVNING AV RÄTTIGHETER

De personer som har tillhandahållit sina uppgifter via http://creapublicidadonline.com, kan kontakta ägaren av samma för att fritt kunna utöva sina rättigheter till tillgång till deras data, korrigering eller radering, begränsning och motstånd beträffande de uppgifter som ingår i deras filer .

Den snabbaste och enklaste metoden skulle vara att komma åt ditt användarkonto direkt och ändra dina data eller ta bort ditt användarkonto. All information som vi behöver lagra, på grund av en laglig eller avtalsenlig skyldighet, kommer att blockeras och endast användas för nämnda ändamål istället för att raderas.

Den berörda parten kan utöva sina rättigheter genom skriftlig kommunikation riktad till Socialdek Networking SL med hänvisningen "Dataskydd", med angivande av deras uppgifter, bevis för deras identitet och skälen för deras begäran på följande adress:

Socialdek Networking SL
Olivo Street 38, 1ºD
28023, Madrid

Du kan också utöva dina rättigheter via e-post: [e-postskyddad]

Dessutom informeras användaren och / eller klient som kan rikta alla typer av anspråk angående skydd av personuppgifter till den spanska byrån för dataskydd www.agpd.es, Den spanska statens kontrollmyndighet

 1. LÄNKAR ELLER EXTERNA LÄNKAR

Som en tjänst för våra besökare kan vår webbplats innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av webbplatsen. Därför garanterar inte http://creapublicidadonline.com och ansvarar inte för lagligheten, tillförlitligheten, användbarheten, sanningen och aktualiteten i innehållet på sådana webbplatser eller deras integritetspraxis. Innan du tillhandahåller din personliga information till dessa webbplatser som inte är http: //creapublicidadonline.com, var medveten om att deras sekretesspraxis kan skilja sig från vår.

Länkarnas enda syfte är att ge användaren möjlighet att komma åt nämnda länkar och lära sig mer om vårt arbete, även om www.creapublicidadonline.com inte erbjuder eller marknadsför informationen, innehållet och tjänsterna som finns tillgängliga på de länkade webbplatserna av sig själv eller genom tredje part., inte heller godkänner, övervakar eller kontrollerar det på något sätt innehållet och tjänsterna och allt material av något slag som finns där. http://creapublicidadonline.com ansvarar inte i något fall för de resultat som kan komma till användaren genom att komma åt nämnda länkar.

 1. ÄNDRING AV DEN PERSONLIGA POLITIKEN

Denna policy har uppdaterats i enlighet med kraven i gemenskapsreglerna för skydd av personuppgifter, den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD).

På samma sätt rapporteras att denna policy kan modifieras på grund av förändringar i de krav som fastställs i den gällande lagstiftningen hela tiden, genom rättsliga beslut och rättsliga förändringar, samt genom förändringar i prestanda och affärsstrategi för SOCIALDEK NETWORKING SL och dess dotterbolag. Publikationen och åtkomst från användare kommer att ske via samma webbplats, under förutsättning att förhållandena som upprättats med dem före ändringen kommer att regleras av reglerna som tillhandahölls vid den tidpunkt då webbplatsen öppnades för deras etablering.

 1. ANSVARIG FÖR FILEN OCH ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN

De ansvarar för behandlingen av de uppgifter som frivilligt tillhandahålls av användaren SOCIALDEK NETWORKING SL (NIF: B87930434)

Det har sitt säte på Calle Olivo, 38 1ºD. 28023 Madrid.

På samma sätt rapporteras e-postadressen för dataskydd till SOCIALDEK NETWORKING SL: [e-postskyddad]

 1. PERSONUPPGIFTER FÖR TREDJE PARTER

I händelse av att de personuppgifter som tillhandahålls av en annan person än användaren eller ägaren av uppgifterna som fungerar som deras representant, garanterar nämnda representant att de har informerat ägaren om de uppgifter de tillhandahåller om denna sekretesspolicy och har fått sitt tillstånd för att tillhandahålla dina uppgifter till SOCIALDEK NETWORKING SL för de angivna ändamålen. Det garanterar också att de tillhandahållna uppgifterna är korrekta och uppdaterade och ansvarar för skada eller förlust, direkt eller indirekt, som kan orsakas till följd av brott mot sådan skyldighet.

 1. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

SOCIALDEK NETWORKING SL utför inte internationella dataöverföringar, utom i de fall där den berörda parten uttryckligen har gett sitt samtycke till den föreslagna överföringen efter att ha informerats om de eventuella riskerna för honom av nämnda överföringar på grund av avsaknad av ett adekvat beslut och tillräckliga garantier.

 1. VILL DU INTE FÅ UPPGIFTER FRÅN OSS ELLER VILL DU ÅTGÄRA ditt SAMTYCKE?

I enlighet med bestämmelserna i lag 34/20023 av den 11 juni, Informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, kan du motsätta dig att din information används för reklamändamål, marknadsundersökningar eller utveckling av tillfredsställelseundersökningar när som helst samt återkalla ditt samtycke när som helst (utan retroaktiv verkan).

För att göra detta måste du skicka ett e-postmeddelande till adressen [e-postskyddad]. Om du har fått reklam via e-post kan du också motsätta dig detta e-postmeddelande genom att klicka på länken som ingår i den, följa instruktionerna som du fått. Ett annat enklare sätt skulle vara att komma åt ditt användarkonto och välja motsvarande alternativ.

Tänk på att våra system kan kräva en tidsperiod som under inga omständigheter kommer att överstiga 48 timmar för att din opposition eller återkallande ska bli effektiv, med tanke på att du under den tidsperioden kan fortsätta att ta emot meddelanden.

I förhållande till hanteringen av dina data som är associerade med Socialdek Networking SL: s sociala profiler beror utövandet av åtkomsträtten på det sociala nätverkets funktionalitet och möjligheterna att komma åt informationen i användarprofilerna. I förhållande till rättigheterna till åtkomst och rättelse rekommenderar vi att den endast kan uppfyllas i förhållande till den information som är under kontroll av Socialdek Networking SL.

Du kan också sluta interagera, följa eller ta emot information från Socialdek Networking SL: s sociala profiler, radera innehållet som inte längre intresserar dig eller begränsa vem som delar sina kontakter med, genom de mekanismer som anges i de olika sociala nätverken.

Användaren kommer att kunna komma åt sekretesspolicyn för varje socialt nätverk samt konfigurera sin profil för att garantera deras integritet. Socialdek Networking SL uppmuntrar användare att bekanta sig med användningsvillkoren för de olika sociala nätverken innan de börjar använda dem.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

 1. PERSONLIGA DATAFångSTSYSTEM OCH SYFTE

Uppgifterna som används eller tillhandahålls i informativ och / eller reklamkommunikation behandlas av SOCIALDEK NETWORKING SL för ändamål som består av att skicka elektronisk kommunikation av informativ karaktär om tjänster, aktiviteter, publikationer, firande, gratulationer och sociala och professionella evenemang i SOCIALDEK NETWORKING SL eller tredje part från nätverket av SOCIALDEK NETWORKING SL-företag inom lag-, konsult-, försäkrings- och hälsosektorn som kan vara av intresse för användaren och / eller klienten; övervakning och optimering av marknadsföringskampanjer som genomförs med hjälp av teknik för detta ändamål.

SOCIALDEK NETWORKING SL påminner dig om att samtycke till att skicka sådan kommunikation kan återkallas när som helst av användaren och / eller klienten genom att använda de mekanismer som är möjliga för detta ändamål i var och en av de mottagna kommunikationerna.

Kriteriet för datakonservering kommer att baseras på manifestationen som strider mot behandlingen från din sida. I vilket fall som helst kan rättigheterna till åtkomst, rättelse eller radering, begränsning av behandling, motstånd och portabilitet utövas via e-post till [e-postskyddad] eller per post till adressen Calle Olivo, 38 1ºD. 28023, Madrid.

 1. GODKÄNNANDE, SAMTYCKE OCH ÅTERFÖRANDE

Användaren förklarar sig ha blivit informerad om villkoren för skydd av personuppgifter, accepterar och samtycker till behandlingen av Socialdek Networking SL på det sätt och för de ändamål som anges i juridiskt meddelande.

Som du väl vet och vi har kommunicerat till dig genom denna integritetspolicy kan du återkalla dina uppgifter när som helst, men alltid utan retroaktiv karaktär.

      14. ANVÄNDER VI COOKIES FÖR MÄSARE?

Ja så är det. (Webbläsarkakor, eller helt enkelt kakor, är små bitar av information som skickas från en sida via en webbläsare till din dators hårddisk, om du tillåter det. Kakor gör att din webbläsare känner igen sidan. Webben och kommer ihåg vissa data). Anledningen till att vi använder cookies är att de hjälper oss att identifiera dina förfrågningar och behandla dem. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av kakor från oss och från tredje part, såsom: skickade data, google analytics, etc. För mer information om användningen av kakor och hur du inaktiverar dem, besök:

Användning av kakor

Denna webbplats använder cookies för att du ska få den bästa användarupplevelsen. Om du fortsätter surfa ger du ditt samtycke för godkännandet av de nämnda kakorna och godkännandet av våra cookies policy

OK
Anmälan om cookies